1 Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.
The elder unto the beloved Gaius, whom I love in the truth.
2 Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή.
Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers.
3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς.
For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in you, even as you walk in the truth.
4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χάριν / χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν (τῇ) ἀληθείᾳ περιπατοῦντα.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
5 Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους,
Beloved, you do faithfully whatsoever you do to the brethren, and to strangers;
6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·
Which have borne witness of your love before the church: whom if you bring forward on their journey after a godly sort, you shall do well:
7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν / ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν.
Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ.
We therefore ought to receive such, that we might be fellow-helpers to the truth.
9 Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ´ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.
I wrote unto the church: but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, receives us not.
10 διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.
Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he does, babbling against us with malicious words: and not content therewith, neither does he himself receive the brethren, and forbids them that would, and casts them out of the church.
11 Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν.
Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that does good is of God: but he that does evil has not seen God.
12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν.
Demetrius has good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and all of you know that our record is true.
13 Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ´ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν·
I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto you:
14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. Εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ´ ὄνομα.
But I trust I shall shortly see you, and we shall speak face to face. Peace be to you. Our friends salute you. Greet the friends by name.