VERBS

# Word & Definition Occurrences
1 ἀπολύω to set free, release 1
2 βούλομαι to will 1
3 γεννάω to beget, to bring forth 41
4 γίνομαι to come into being, to happen, to become 1
5 γινώσκω to come to know, recognize, perceive 1
6 δειγματίζω to expose, make a show of 1
7 ἐγείρω to waken, to raise up 1
8 εἰμί I exist, I am 4
9 ἐνθυμέομαι to reflect on, to ponder 1
10 ἐρεῶ call, say, speak of, tell 2
11 ἐστί are, belong, call, come, consist 2
12 εὑρίσκω to find 1
13 ἔχω to have, hold 4
14 ἦν agree, be, have charge of, hold, use 1
15 θέλω to will, wish 1
16 ἰδού look, behold 2
17 καλέω to call 3
18 λέγω to say 3
19 μεθερμηνεύω to translate, to interpret 1
20 μνηστεύω to espouse, betroth 1
21 ὁράω to see, perceive, attend to 4
22 παραλαμβάνω to receive from 2
23 πληρόω to make full, to complete 1
24 ποιέω to make, do 1
25 προστάσσω to place at, give a command 1
26 συνέρχομαι to come together, to accompany 1
27 σῴζω to save 1
28 τίκτω to beget, bring forth 3
29 φαίνω to bring to light, to cause to appear 1
30 φοβέομαι to put to flight, to terrify, frighten 1
30 verbs & 89 occurrences

ADVERBS

# Word & Definition Occurrences
1 ἕως till, until 4
2 λάθρᾳ secretly 1
3 οὕτως in this way, thus 1
4 πρίν before 1
5 ὡς as, like as, even as, when, since, as long as 1
5 adverbs & 8 occurrences

NOUNS

# Word & Definition Occurrences
1 Ἀβιά, ὁ Abijah, Abia, the name of two Israelites 2
2 Ἀβιούδ, ὁ Abiud, Abihud, the son of Zerubbabel 2
3 Ἀβραάμ, ὁ Abraham, the Hebrew patriarch 3
4 ἄγγελος, ου, ὁ a messenger, angel 2
5 ἀδελφός, οῦ, ὁ a brother 2
6 Ἀζώρ, ὁ Azor, an Israelite 2
7 ἁμαρτία, ας, ἡ a sin, failure 1
8 Ἀμιναδάβ, ὁ Amminadab, an Israelite ancestor of Christ 2
9 Ἀμώς, ὁ Amos, an Israelite ancestor of Christ 2
10 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ a man 2
11 Ἀράμ, ὁ Ram, an ancestor of Christ 2
12 Ἀσά, ὁ Asa, a king of Judah 2
13 αὐτός, αὐτή, αὐτό (1) self (emphatic) (2) he, she, it (used for the third person pronoun) (3) the same 19
14 Ἄχαζ, ὁ Ahaz, a king of Judah 4
15 Ἀχείμ, ὁ Achim, an ancestor of Christ 2
16 Βαβυλών, ῶνος, ἡ "gate of god(s)", Babylon, a large city situated astride the Euphrates river 4
17 βασιλεύς, έως, ὁ a king 1
18 βίβλος, ου, ἡ (the inner) bark (of a papyrus plant), a scroll, a book 1
19 Βοόζ, ὁ Boaz, an Israelite 2
20 γαστήρ, γαστρός, ἡ the belly 2
21 γενεά, ᾶς, ἡ race, family, generation 4
22 γένεσις, εως, ἡ origin, birth 2
23 γυνή, αικός, ἡ a woman 2
24 Δαυίδ, ὁ David 6
25 ἐγώ I (only expressed when emphatic) 1
26 Ἑζεκίας, ου, ὁ Hezekiah, a king of Judah 2
27 Ἐλεάζαρ, ὁ Eleazar, an Israelite 2
28 Ἐλιακείμ, ὁ Eliakim, two Israelites 2
29 Ἐλιούδ, ὁ "God of majesty", Eliud, an Israelite 2
30 Ἐμμανουήλ, ὁ "God with us", Immanuel, a name of Christ 1
31 Ἑσρώμ, ὁ Hezron, an Israelite 2
32 Ζαρά, ὁ Zerah, an Israelite 1
33 Ζοροβάβελ, ὁ Zerubbabel, an Israelite 2
34 ἡμῶν ἡμῶν hēmōn, hay-mone´; genitive case plural of G1473; of (or from) us:—our (company), us, we. 1
35 Θάμαρ, ἡ Tamar, an Israelite woman 1
36 θεός, οῦ, ὁ God, a god 1
37 Ἰακώβ Ἰακώβ Iakṓb, ee-ak-obe´; of Hebrew origin (H3290); Jacob (i.e. Ja`akob), the progenitor of the Israelites:—also an Israelite:—Jacob. 4
38 Ἰεσσαί, ὁ Jesse, the father of King David 2
39 Ἰεχονίας, ου, ὁ Jeconiah, a king of Judah 2
40 Ἰησοῦς, οῦ, ὁ Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr 6
41 Ἰούδας, α, ὁ Judah, Judas, the name of several Israelites, also one of the twelve tribes of Isr., also the Southern kingdom 2
42 Ἰσαάκ, ὁ Isaac, the son of Abraham 2
43 Ἰωάθαμ, ὁ Jotham, a king of Judah 2
44 Ἰωράμ, ὁ Joram, an Israelite 2
45 Ἰωσαφάτ, ὁ Jehoshaphat, an Israelite 2
46 Ἰωσήφ, ὁ Joseph, the name of several Israelites 5
47 Ἰωσίας, ου, ὁ Josech, an Israelite 2
48 κύριος, ου, ὁ lord, master 3
49 λαός †λαός laós, lah-os´; apparently a primary word; a people (in general; thus differing from G1218, which denotes one´s own populace):—people. 1
50 Μανασσῆς, ῆ, ὁ Manasseh, an Israelite 2
51 Μαρία, ας, ἡ Mary, the name of several Christian women 3
52 Ματθάν, ὁ Matthan, an Israelite 2
53 μετοικεσία, ας, ἡ change of abode 4
54 μήτηρ, μητρός, ἡ mother 1
55 Ναασσών, ὁ Nahshon, an Israelite 2
56 Ὀζίας, ου, ὁ Uzziah, an Israelite 2
57 ὄναρ, ατος, τό a dream, in a dream 1
58 ὄνομα, ατος, τό a name, authority, cause 3
59 ὅς, ἥ, ὅ usually rel. who, which, that, also demonstrative this, that 4
60 Οὐρίας, ου, ὁ Uriah, a Hittite 1
61 οὗτος, αὕτη, τοῦτο this 4
62 παρθένος, ου, ὁ, ἡ a maiden, a virgin 1
63 πνεῦμα, ατος, τό wind, spirit 2
64 προφήτης, ου, ὁ a prophet (an interpreter or forth-teller of the divine will) 1
65 Ῥαχάβ, ἡ Rachab 1
66 Ῥοβοάμ, ὁ Rehoboam, a king of Judah 2
67 Ῥούθ, ἡ Ruth, a Moabitess and an ancestor of Christ 1
68 Σαδώκ, ὁ Zadok, an Israelite 2
69 Σαλαθιήλ, ὁ Shealtiel, an Israelite 2
70 Σαλμών, ὁ Salmon, an Israelite 2
71 Σολομών, ῶνος, ὁ Solomon, a son of David and king of Isr 2
72 σοῦ you 1
73 σύ, σοῦ, σοί, σέ you (early mod. Eng. thou) 2
74 ταῦτα ταῦτα taûta, tow´-tah; nominative or accusative case neuter plural of G3778; these things:—+ afterward, follow, + hereafter, × him, the same, so, such, that, then, these, they, this, those, thus. 1
75 τοῦτο τοῦτο toûto, too´-to; neuter singular nominative or accusative case of G3778; that thing:—here (-unto), it, partly, self(-same), so, that (intent), the same, there(-fore, -unto), this, thus, where(-fore). 1
76 υἱός, οῦ, ὁ a son 6
77 ὕπνος, ου, ὁ sleep 1
78 Φαρές, ὁ Perez, an Israelite 2
79 Χριστός, οῦ, ὁ the Anointed One, Messiah, Christ 4
80 Ὠβήδ, ὁ Obed 2
80 nouns & 191 occurrences

PRONOUNS

# Word & Definition Occurrences
0 pronouns & 0 occurrences

ADJECTIVES

# Word & Definition Occurrences
1 ἅγιος, ία, ον sacred, holy 2
2 δεκατέσσαρες, ων fourteen 3
3 δίκαιος, ία, ιον correct, righteous, by implication innocent 1
4 ὅλος, η, ον whole, complete 1
5 πᾶς, πᾶσα, πᾶν all, every 1
5 adjectives & 8 occurrences

PREPOSITONS

# Word & Definition Occurrences
1 ἀπό from, away from 5
2 διά through, on account of, because of 1
3 ἐκ, ἐξ from, from out of 7
4 ἐν in, on, at, by, with 3
5 ἐπί on, upon 1
6 κατά down, against, according to 1
7 μετά with, among, after 2
8 ὑπό by, under 1
8 prepositions & 21 occurrences

CONJUCTION

# Word & Definition Occurrences
1 γάρ for, indeed (a conjunction used to express cause, explanation, inference or continuation) 2
2 δέ but, and, now, (a connective or adversative particle) 44
3 ἵνα in order that, that, so that 1
4 καί and, even, also 12
5 οὖν therefore, then, (and) so 1
5 conjuctions & 60 occurrences

ARTICLES

# Word & Definition Occurrences
1 ὁ, ἡ, τό the 147
1 articles & 147 occurrences

PARTICLES

# Word & Definition Occurrences
1or, than 2
2 μή not, that...not, lest (used for qualified negation) 2
3 οὐ not, no 1
4 ὤν, be, come, have 1
4 particles & 6 occurrences