Strong Greek


A α

Β β

Γ γ

Δ δ

Ε ε

Ζ ζ

Η η

Θ θ

Ι ι

Κ κ

Λ λ

Μ μ

Ν ν

Ξ ξ

Ο ο

Π π

Ρ ρ

Σ σ,ς