1

ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ / Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.

Nestle-Aland 28th
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. (KJV)
# Greek MAC & POS Definition
976 βίβλος, ου, ἡ
N-NSF
(the inner) bark (of a papyrus plant), a scroll, a book
1078 γένεσις, εως, ἡ
N-GSF
origin, birth
2424 Ἰησοῦς, οῦ, ὁ
N-GSM
Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr
5547 Χριστός, οῦ, ὁ
N-GSM
the Anointed One, Messiah, Christ
5207 υἱός, οῦ, ὁ
N-GSM
a son
1138 Δαυίδ, ὁ
N-PRI
David
11 Ἀβραάμ, ὁ
N-PRI
Abraham, the Hebrew patriarch

version verse
Berean Greek NT 2016 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
SBL Greek NT 2010 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
Nestle Greek NT 1904 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
Westcott & Hort 1881 ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
Nestle-Aland 27th ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ / Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
Nestle-Aland 28th ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ / Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
RP Byzantine Majority Text 2005 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.
Greek Orthodox Church 1904 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.
Tiechendorf 8th Edition 1872 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
Scrivener's Textus Receptus 1894 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβὶδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.
Sthephanus Textus Receptus 1550 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ
Beza Greek NT 1598 Β΄ΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβιδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.