1
John the Baptist Prepares the Way
ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης / Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
2 {καὶ} λέγων Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
And saying, Repent all of you: for the kingdom of heaven is at hand.
3 Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare all of you the way of the Lord, make his paths straight.
4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάνης / Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his food was locusts and wild honey.
5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,
Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ´ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα {αὐτοῦ} εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come?
8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας·
Bring forth therefore fruits meet for repentance:
9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which brings not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
I indeed baptize you with water unto repentance. but he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Spirit, and with fire:
12
The Baptism of Jesus
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάνην / Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ.
Then comes Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
14 ὁ δὲ {Ἰωάννης} διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
But John forbad him, saying, I have need to be baptized of you, and come you to me?
15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν {πρὸς} αὐτῷ / αὐτόν Ἄφες ἄρτι, οὕτω / οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becomes us to fulfill all righteousness. Then he suffered him.
16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν {αὐτῷ} οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν {τὸ} πνεῦμα {τοῦ} θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν {καὶ} ἐρχόμενον ἐπ´ αὐτόν·
And Jesus, when he was baptized, went up immediately out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.
And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.